ഇന്റർനെറ്റ്‌ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം Part II
എല്ലാവർക്കും  സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു ...
        മുൻപുള്ള  പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പരിചയ പെട്ടത്  ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യകൾ ആയിരുന്നു .. ഇനി കുറച്ചു കൂടി മെച്ചപെട്ട വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈൻ സൈറ്റുകൾ  ആണ്  ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്


Fiverr.com  5 ഡോളറിന്  സേവനം തുടങുന്ന വലിയൊരു Market  Place  ആണ്  Fiverr.com ഈ സൈറ്റ്  വഴി 5 ഡോളറിനു business  promotion , social networking  and advertisement to funny videos, graphic design, and translations തുടങ്ങി നിരവധി  സേവനങൾ  വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും  ചെയ്യാം ..

ഇത്തരം സേവനങൾക്ക്   Fiverr ൽ  വിളിക്കുന്ന  പേര്  ആണ്  "Gigs "

എങ്ങനെ ഈ സൈറ്റിൽ  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം , എങ്ങനെ  ഒരു "Gigs " നിർമിക്കാം  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ വരും പോസ്റ്റിൽ കാണാം ..
social networking and advertisement to funny videos, graphic design, and translations - See more at: http://howfiverrworks.blogspot.in/2013/04/what-is-fiverr-and-how-it-works.html#sthash.CMXRi4hV.dpuf
social networking and advertisement to funny videos, graphic design, and translations - See more at: http://howfiverrworks.blogspot.in/2013/04/what-is-fiverr-and-how-it-works.html#sthash.CMXRi4hV.dpuf

Fiverr.com#sthash.CMXRi4hV.dpuf

How To Make Money From Completing Surveys.


ഇൻറർനെറ്റിൽ വെറുതെ സമയം കളയുന്നവരാനു നമ്മളിൽ പലരും ഫേസ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സമയം ചിലവിടുന്ന നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു സമയവും ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്‌ ..
ചെറിയ തരത്തിൽ പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന  ചില വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്‌  ഇത് വയനക്കാർക്ക്  ഉപകാരത്തിൽപെടുമെന്നു കരുതുന്നു ..കൂടുതൽ വിദ്യകൾ വരും പോസ്റ്റിൽ പ്രേതീക്ഷികാവുന്നതാണ്...

ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപെടുത്താൻ പോകുന്നത് സർവ്വേ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്
ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസവും , പണ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു പേ പാൽ (Pay pal ) അക്കൗണ്ട്‌ ആവശ്യമാണ് ..നിങ്ങൾ സർവ്വേ വഴി $ 100 നേടിയിട്ടുണ്ട്  എങ്കിൽ കമ്പനി ആ പണം Paypal അക്കൗണ്ടിലേക്കും തുടർന്ന് ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിലേക്കും അയച്ചു തരുന്നതാണ് ..

 സർവ്വേ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം 

 ഇന്ന്  ആദ്യം പരിചയപെടാൻ പോകുന്ന സർവ്വേ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് http://www.awsurveys.com ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട്‌ നിർമ്മിക്കുക . നിങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്  റെഫർ ചെയ്യുന്നതു വഴി $ 1.25  നേടാവുന്നതാണ് ..

കൂടുതൽ സർവ്വേ സൈറ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു ..1) https://www.viewbestads.com

2) http://in.ipanelonline.com


3) http://www.corpscan.info


4) https://www.surveysavvy.com

 തുടരും...

ഒരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഫോൾഡർ ആക്കി മറ്റാം 
  • Right-click on the folder you choose and select "Properties"

  •  Select "Customize" Tab. Then under "Use this folder type as a template", select "Pictures (best for many files)"
  • Check on "Also apply this template to all subfolders" to apply the setting to subfoders as well
  • Click OK to exit