ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍ തുറന്നുവന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേജ് ആയിരിക്കും.
Untitled
മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന ചതുരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ എത്തും.
 2
ഇതില്‍ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നവക്കെല്ലാം കൃത്യമായി മറുപടിനല്‍കി രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും.
3
മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന ചതുരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പേജിലേക്ക് എത്തും.
4
മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന ചതുരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും അവര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡും കൃത്യമായി നല്‍കികഴിഞ്ഞാല്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേജിലെക്കെത്തും.
5
മുകളിലെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്‌ പേജ്. ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന ചതുരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേജിലെക്കെത്തും.
6
അതില്‍ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് കൃത്യമായി നല്‍കിയാല്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന പേജിലേക്കെത്തും. വെരിഫിക്കേഷന്‍ കോഡ് നല്‍കുമ്പോള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം നോക്കിനല്‍കണം. തെറ്റുപറ്റിയാല്‍ പരസ്യം കാണുവാന്‍ സാധിക്കാതെയാകും.
7 a
ഇതാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണേണ്ട പരസ്യങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേജ്. ഇതില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും നിങ്ങള്‍ കാണേണ്ടതാണ്. ഒരുകാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിത്രത്തില്‍ ചുവന്ന ചതുരത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബോക്സില്‍മാത്രം ഒരിക്കലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്. അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്‌ ഡിലീറ്റ് ആയിപോകും. എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ബോക്സ് ആദ്യം വരണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും പരസ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പലയിടത്തായിരിക്കും അത് കാണുക. അതിനാല്‍ അതിലെ മെസ്സേജ് നോക്കിവക്കുക. അത്തരം മെസ്സേജ് കാണുന്നവ ഒരിക്കലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഈ സൈറ്റില്‍ പരസ്യം കാണുമ്പോള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും  മുകളില്‍നിന്നും കാണുവാന്‍ ആരംഭിക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനംവരെയുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ കണ്ടുതീര്‍ക്കുക. പല സൈറ്റിലും പലതരത്തിലാണ് ആദ്യം കാണേണ്ട പരസ്യങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഓരോ സൈറ്റിലും കാണേണ്ടവിധം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഓര്‍ത്തുവക്കുക. കൃത്യമായി പരസ്യത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മറ്റൊരു പേജില്‍ പരസ്യം ഓപ്പണ്‍ ആകും. ആ പരസ്യം പൂര്‍ണ്ണമായും ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നപ്പോലെ ആറു പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം കാണുവാനാകും. അതില്‍ ഒരു പൂച്ചയുടെ ചിത്രം തലതിരിഞ്ഞായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
8
 അപ്പോള്‍ താഴെ നല്‍കിയിരിക്കും പ്രകാരം ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണുവാനാകും.
9
ഇത്തരത്തില്‍ മെസ്സേജ് കണ്ടാല്‍ ആ പരസ്യത്തിന്‍റെ പൈസ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നര്‍ത്ഥം. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരസ്യം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതെ രീതിയില്‍ അടുത്ത പരസ്യങ്ങള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. 
പരസ്യങ്ങള്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെഭാഗത്തായി താഴെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്നപ്പോലെ ഒരു പരസ്യം എന്നും കാണുവാനാകും




ഇത് ഒരുതരം ഭാഗ്യപരീക്ഷണമാണ്. ഇത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. മികച്ച പ്രൈസുകള്ലഭിക്കാനുള്ള അനവധി സാധ്യത ഇതിലുണ്ട്.



സൈറ്റില്ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറില്ഒരുപ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് പരസ്യം കാണുവാന്അവസരം ഉള്ളത്. അതിനാല്എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്ഥിരമായി പരസ്യം കാണുക. തലേദിവസം നമ്മള്പരസ്യം കണ്ടതിനുശേഷം ഇവരുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാന്ഒരു മാര്ഗ്ഗമുണ്ട്. താഴെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.


ഇത്തരത്തില്ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങള്പരസ്യം കാണുന്ന പേജ് തുറക്കുമ്പോള്അതിന്റെ മുകള്ഭാഗത്ത്നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്നിങ്ങള്ക്ക് പരസ്യം കാണാവുന്നതാണ്


മുകളിലെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങള്പരസ്യത്തിന്റെ തുറക്കുമ്പോള്മുകള്ഭാഗത്ത്കാണുന്നതെങ്കില്നിങ്ങള്മുന്പ് പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോള്പിന്നീട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക.
നിര്ബന്ധമായും എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും കാണണം. തീരെ സാധിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്മാത്രം കുറഞ്ഞത്ആറുപരസ്യങ്ങള്എങ്കിലും കാണുക. എങ്കില്മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്അന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയതായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.
കാശ് ഇന്വെസ്റ്റ്ചെയ്ത് വര്ക്ക്ചെയ്യാന്ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്ഇരുപത് ഡോളര്നെറ്റെല്ലര്വഴി സൈറ്റില്പേ ചെയ്ത്, അതില്നിന്നും പതിനഞ്ച് ഡോളര്ഉപയോഗിച്ച് 100 റെഫറല്സ് വാങ്ങുക. അതിന് സാധിക്കാത്തവര്വര്ക്ക്ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന കാശുപയോഗിച്ച് മൂന്ന്റെഫറല്സ്, അഞ്ച് റെഫറല്സ്, പത്ത് റെഫറല്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ റെഫറല്പാക്കുകള്വാങ്ങി വര്ക്ക്ചെയ്യുക. റെഫറല്സ് വാങ്ങേണ്ടതും തുടര്ന്ന്അവ പരിപാലിക്കേണ്ടതും എങ്ങിനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം.



നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്പേജില്മെയിന്മെനുകള്ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും താഴെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇപ്പോള്നിങ്ങള്താഴെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് എത്തും




ഇതാണ് റെഫെറല്സ് വാടകക്ക് എടുക്കുവാനായുള്ള പേജ്. നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്എത്ര തുകയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര റെഫറല്സ് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുമോ അത്രയും റെഫറല്സ് നിങ്ങള്ക്ക് വാടകക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. റെഫറല്സ് വാടകക്ക് എടുക്കുമ്പോള്ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനകാര്യമുണ്ട്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്ബാലന്സ് സീറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് റെഫറല്സ് എടുക്കരുത്. നൂറ് റെഫറല്സ് എടുക്കുമ്പോള്അഞ്ച് ഡോളര്നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്ബാലന്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആഒരു കണക്കുപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും റെഫറല്സ് വാടകക്ക് എടുക്കുക. റെഫറല്സ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്താഴെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


ഇതില്ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്നിങ്ങള്താഴെ ചിത്രത്തില്നല്കിയിരിക്കുന്ന പേജില്എത്തും.

ഇതാണ് നിങ്ങള്വാടകക്ക് എടുത്ത റെഫറല്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പേജ്. പേജില്‍  റെഫറല്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നല്കിയിരിക്കും. തുടര്ന്ന് പേജിന്റെ മുകള്ഭാഗത്ത് കാണുന്ന “Click here to enable auto pay” എന്ന ബട്ടണ്ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോപേ എനേബിള്ആക്കുക.
ഇത്തരത്തില്‍ 200 റെഫറല്സ് മാത്രമേ നിങ്ങള്ക്ക് ഫ്രീ മെംബര്ഷിപ്പില്എടുക്കുവാനാകൂ. അതിനാല്അത്രയും മെമ്പര്ഷിപ്പ് ആദ്യം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്ഒരു ഏഴു ഡോളര്ആയാല്അതില്നിന്നും അഞ്ച് ഡോളര്ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് ബക്സര്എന്ന അക്കൗണ്ട്എടുക്കുക. താഴെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്പേജില്മുകളിലെ ചിത്രത്തില്ചുവന്ന ചതുരത്തില്അടയാളപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബട്ടണ്ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്നിങ്ങള്ക്ക് അക്കൗണ്ട്അപ്പ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പേജില്എത്തുവാനാകും. അതില്നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ അപ്പ്ഗ്രേഡ് പ്ലാനുകള്നിങ്ങള്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാകും. ആദ്യം മാസം അഞ്ച് ഡോളര്വീതം നല്കുന്ന Buxer പ്ലാന്തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോള്നിങ്ങള്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് റെഫറല്സ് വാടകക്കെടുക്കുവാന്സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല, മുന്പ് ഒരു റെഫറല്ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പത്ത് പൈസയാണെങ്കില്‍, പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങള്അപ്പ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താല്റെഫറല്സ്ന്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് പതിനഞ്ച് പൈസ നേടിതരും. അഥായത്‌, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം അമ്പതു ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കും. തുടര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്ഉള്ള തുകക്കനുസരിച്ച് റെഫറല്സ് വാടകക്ക് എടുത്തുക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങിനെ അഞ്ഞൂറ് റെഫറല്സ് ആയാല്പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്നാല്പതു ഡോളര്ആകുമ്പോള്അതില്നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ചു ഡോളര്നല്കി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്Eternity  എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് അപ്പ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. തുടര്ന്ന്നിങ്ങള്ക്ക് അയ്യായിരം റെഫറല്സ് വരെ വാടകക്കെടുക്കുവാന്സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല, ഒരു റെഫറല്ഒരു പരസ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്ആദ്യം നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പത്തുപൈസ ആയിരുന്നുവെങ്കില്ഇനിമുതല്ഇരുപത് പൈസ നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നൂറു ശതമാനം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് അയ്യായിരം റെഫറല്സ് വരെ വാടകക്ക് എടുക്കുക. ഇതിനിടക്ക് മാസാമാസം നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു ഡോളര്മെമ്പര്ഷിപ് ചാര്ജ്ജ് മുടങ്ങാതെ നല്കി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റെര്നിറ്റി അക്കൗണ്ട്റിന്യൂ ചെയ്യുവാന്മറക്കരുത്. അതിനായുള്ള കാശ് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ദിവസത്തിനും മുന്പേ നിങ്ങളുടെ അകൌണ്ടില്ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനിടക്ക് റെഫറല്സ് റീസൈക്കിള്ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കില്അതിനായും നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തില്നിന്നും കാശ് മുടക്കുക. അയ്യായിരം റെഫറല്സ് ആയാല്തുടര്ന്ന്നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്ബാലന്സ് അഞ്ഞൂറ് ഡോളര്ആകുന്നതുവരെ കൃത്യമായി വര്ക്ക്ചെയ്യുക. അഞ്ഞൂറ് ഡോളര്ആയാല്അതില്നിന്നും 380 ഡോളര്നല്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്ഒരുവര്ഷത്തേക്ക് അപ്പ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. അത്രയും ചെയ്താല്തുടര്ന്ന്നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസവരുമാനത്തില്നിന്നും എല്ലാദിവസവും ഒരു പത്ത് ഡോളര്വീതം നിങ്ങള്ക്ക് പേഔട്ട്എടുക്കുവാന്സാധിക്കും. അതായത്, ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയോളം നിങ്ങള്ക്ക് മാസവരുമാനം മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും. കാശ് ഇന്വെസ്റ്റ്ചെയ്തു വര്ക്ക്ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സൈറ്റില്നല്ലത്. കാരണം, കുറഞ്ഞ മാസങ്ങള്ക്കകം നിങ്ങള്ക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാനാകും.
കൂടുതലറിയാന് സൈറ്റിന്റെ ഹെല്പ്, എഫ്..ക്യു, ഫോറം എന്നിവ വിശദമായി പിന്നീട് വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കുക. എന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്മുഴുവന്കാണുക. എങ്കിലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതിമാസം ഒരു മികച്ച വരുമാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് എത്തുവാനാകൂ.

രജിസ്റ്ർ ചെയ്യാൻ പരസ്യം  ക്ലിക്ക് ചെയ്യു ..


കടപ്പാട് :http://inakerala.blogspot.in
രണ്ടാമത്തെ PTC സൈറ്റ് ആയ clixsense എന്ന സൈറ്റ് ആണ് ഇന്ന് പരിച്ചയപെടുത്തുന്നത്
ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തുടർന്ന് വായിക്കുക


clixsense എന്ന സൈറ്റ്  ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
വർക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ട വിധം സൈറ്റ്  ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
മുകളിൽ  കാണുന്ന ചിത്രത്തിലെ നീല ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പരസ്യം വേറെ പേജിൽ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു വരും .
അതിൽ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം വരുന്നതായിരിക്കും
ഈ ചിത്രത്തില്‍ നാല് നായ്ക്കളും ഒരു പൂച്ചയുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതില്‍ പൂച്ചയുടെ ചിത്രത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കൃത്യമായിത്തന്നെ പൂച്ചയുടെ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഏതാണ്ട് പത്തു സെക്കണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം താഴെനല്‍കിയിരിക്കുന്നപ്പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുക.
1
ഇത്തരത്തില്‍ മെസ്സേജ് കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരസ്യം ക്ലോസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പരസ്യത്തിന്‍റെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
11
ഇങ്ങനെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളുടെയും ലിങ്കുകളില്‍ Clicked എന്ന് കാണിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ദിവസം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. തുടക്കത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പരസ്യം മുഴുവന്‍ കണ്ടുതീര്‍ത്താലും വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നുകരുതി ആരും ഈ വര്‍ക്ക്‌ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ഇപ്പോള്‍ ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും നേടുന്നവരെല്ലാം തുടക്കത്തില്‍ നേടിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ തുച്ഛമായ വരുമാനംതന്നെ ആയിരുന്നു. ഇത്തരം ഓണ്‍ലൈന്‍ ജോലികളില്‍നിന്നും സാമ്പത്തികമായി നെട്ടമുണ്ടാക്കാതെപോകുന്നവര്‍ രണ്ടുതരക്കാരാണ്. ഒന്ന്, തുടക്കത്തിലെ നിസാരമായ വരുമാനംകണ്ട് നിരാശരായി ജോലിനിര്‍ത്തുന്നവര്‍. വരുമാനം നേടുവാനാകാത്തവരില്‍ എണ്‍പത് ശതമാനവും ഇത്തരക്കാര്‍ ആയിരിക്കും. രണ്ട്, കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായും ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെയും ചെയ്യാത്തവര്‍. നിങ്ങള്‍ ഇതില്‍ രണ്ടിലും ഉള്‍പ്പെടാതിരിക്കട്ടെ.

      മുതല്‍മുടക്കൊന്നും കൂടാതെ  വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും, പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ജോലിയെ കുറിച്ചാണ്  ഇന്ന് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത്.
P.T.C എന്ന സമ്പാദ്യരീതി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ അത്രത്തോളം സുപരിചിതമല്ല.  വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ലളിതമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ ജോലികളിലൂടെ ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവ്യക്തിയും അരമണിക്കൂര്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി മാറ്റിവക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന ആര്‍ക്കും ഒരുനല്ല വരുമാന സ്രോതസ്സാണ്.
ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ തികഞ്ഞ ആത്മാര്‍ഥതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും നമ്മള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.അത്തരത്തില്‍ ഒരു ഗൌരവസ്വഭാവത്തോടെ ഈ സമ്പാദ്യമാര്‍ഗ്ഗത്തെ നിങ്ങള്‍ സമീപിക്കുന്നപക്ഷം പ്രതിമാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപക്കുമേലെ ഏതൊരാള്‍ക്കും മുതല്‍മുടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നേടുവാനാകും.  
ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനായുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. പക്ഷെ, വളരെ പെട്ടെന്ന്‍ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനായുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമല്ല. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ഇന്നോ നാളെയോ ഒരുപാടുപണം കയ്യില്‍വരും എന്ന് സ്വപ്നംകണ്ട് വര്‍ക്ക്‌ ചെയ്യരുത്. മറിച്ച്, ക്ഷമാപൂര്‍വ്വം നിങ്ങള്‍ പരിശ്രമിച്ചാല്‍ കുറച്ച് നാളുകള്‍ക്കൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുമേലെ പ്രതിമാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും. 
ഇനി നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ട ജോലികള്‍ എന്തെല്ലാം ആണെന്നും അത് എങ്ങിനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കാം. വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ കണ്ടും, ചില സര്‍വേകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചും, ലളിതമായ ചില മിനിജോബ്സ് ചെയ്തുമാണ് നിങ്ങള്‍ വരുമാനം നേടുന്നത്.

ആദ്യം താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന “രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക” എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പേജില്‍ തുടര്‍ന്ന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കുക


ഇന്റർനെറ്റ്‌ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം Part II
എല്ലാവർക്കും  സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു ...
        മുൻപുള്ള  പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പരിചയ പെട്ടത്  ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യകൾ ആയിരുന്നു .. ഇനി കുറച്ചു കൂടി മെച്ചപെട്ട വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈൻ സൈറ്റുകൾ  ആണ്  ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്


Fiverr.com  5 ഡോളറിന്  സേവനം തുടങുന്ന വലിയൊരു Market  Place  ആണ്  Fiverr.com ഈ സൈറ്റ്  വഴി 5 ഡോളറിനു business  promotion , social networking  and advertisement to funny videos, graphic design, and translations തുടങ്ങി നിരവധി  സേവനങൾ  വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും  ചെയ്യാം ..

ഇത്തരം സേവനങൾക്ക്   Fiverr ൽ  വിളിക്കുന്ന  പേര്  ആണ്  "Gigs "

എങ്ങനെ ഈ സൈറ്റിൽ  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം , എങ്ങനെ  ഒരു "Gigs " നിർമിക്കാം  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങൾ വരും പോസ്റ്റിൽ കാണാം ..
social networking and advertisement to funny videos, graphic design, and translations - See more at: http://howfiverrworks.blogspot.in/2013/04/what-is-fiverr-and-how-it-works.html#sthash.CMXRi4hV.dpuf
social networking and advertisement to funny videos, graphic design, and translations - See more at: http://howfiverrworks.blogspot.in/2013/04/what-is-fiverr-and-how-it-works.html#sthash.CMXRi4hV.dpuf

Fiverr.com#sthash.CMXRi4hV.dpuf

How To Make Money From Completing Surveys.


ഇൻറർനെറ്റിൽ വെറുതെ സമയം കളയുന്നവരാനു നമ്മളിൽ പലരും ഫേസ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സമയം ചിലവിടുന്ന നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു സമയവും ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്‌ ..
ചെറിയ തരത്തിൽ പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന  ചില വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്‌  ഇത് വയനക്കാർക്ക്  ഉപകാരത്തിൽപെടുമെന്നു കരുതുന്നു ..കൂടുതൽ വിദ്യകൾ വരും പോസ്റ്റിൽ പ്രേതീക്ഷികാവുന്നതാണ്...

ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപെടുത്താൻ പോകുന്നത് സർവ്വേ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്
ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസവും , പണ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനായി ഒരു പേ പാൽ (Pay pal ) അക്കൗണ്ട്‌ ആവശ്യമാണ് ..നിങ്ങൾ സർവ്വേ വഴി $ 100 നേടിയിട്ടുണ്ട്  എങ്കിൽ കമ്പനി ആ പണം Paypal അക്കൗണ്ടിലേക്കും തുടർന്ന് ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിലേക്കും അയച്ചു തരുന്നതാണ് ..

 സർവ്വേ വഴി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം 

 ഇന്ന്  ആദ്യം പരിചയപെടാൻ പോകുന്ന സർവ്വേ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് http://www.awsurveys.com ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട്‌ നിർമ്മിക്കുക . നിങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്  റെഫർ ചെയ്യുന്നതു വഴി $ 1.25  നേടാവുന്നതാണ് ..

കൂടുതൽ സർവ്വേ സൈറ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു ..



1) https://www.viewbestads.com

2) http://in.ipanelonline.com


3) http://www.corpscan.info


4) https://www.surveysavvy.com

 തുടരും...

ഒരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഫോൾഡർ ആക്കി മറ്റാം 
  • Right-click on the folder you choose and select "Properties"

  •  Select "Customize" Tab. Then under "Use this folder type as a template", select "Pictures (best for many files)"
  • Check on "Also apply this template to all subfolders" to apply the setting to subfoders as well
  • Click OK to exit


ഇന്ന്  ഐ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കു‌ടി വരികയാണ്‌ .. ആപ്പിളിന്റെ  ഹാൻഡ്‌ സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സീക്രട്ട്  കോഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . ഇടതു ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡ് സെറ്റിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ചില പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാവുനതാണ് .. 






 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code                                        Action 
*#06# --- To display the IMEI Number of the mobile  
*225# --- Use to display the balance detail of postpaid number    
*#43# --- Use to verify if call waiting is enabled
*#61#  ----  Verify the number for unanswered calls
*#62# --- Verify the number for call forwarding if no service is available.
*#67# ----  Verify the number for call forwarding if phone is busy
*#646# ----  Use to display the minute detail of postpaid number
*777# ----  Use to display the balance detail of prepaid number    
*3001#12345#* ----  Display the iphone inner settings
*#33# ----  To verify whether barring is enabled or disabled for outgoing
*#21#  ----  To display the settings for your call forwarding





ഓണ്‍ലൈൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വിധം വായികുന്നതിനു  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക